Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

תנאים בצוואה

תנאים בצוואה יכולים לשמש אף ככלים חינוכיים שמטרתם הכוונת התנהגות של הזוכים. כלומר, קביעת הוראות שבקיומן או אי קיומן יזכה היורש בחלקו.

באמצעות התנאים הללו יכול המוריש לשקף ליורשים את "האני מאמין" שלו לגבי נושאים שונים. ניתן לסווג את האסטרטגיות החינוכיות למספר קבוצות ובמסגרתן ניתן לקבוע הוראות שונות לדוגמא הוראות הנוגעות להשלמת לימודים אקדמאיים, הקמת משפחה או השתלבות בעסק המשפחתי המהוות תמריצים חיוביים, מנגד ניתן לקבוע הוראות כגון התניית קבלת הכסף ביציאת היורש לעבודה, כן ניתן לקבוע הוראות המתנות קבלת הכסף בהימנעות בהתנהגות מסוימת אותה מבקש ההורה למנוע כגון שימוש בסמים או חברות בכת וכדומה.

מתוך רצון להגן ולהבטיח את עתיד ילדיהם הורים רבים מביעים רצון כי הרכוש שיורישו לילדם יישאר ברשותו ובבעלותו הבלעדית. על מנת להבטיח זאת ניתן לעגן במסגרת צוואה חכמה תניות ותנאים שונים לקיום הצוואה.

סעיף 43 לחוק הירושה קובע "תנאי דוחה" לקיום הצוואה לפיו רק בהתקיים תנאי מסוים יוכל לזכות היורש בחלקו. סעיף 44 לחוק הירושה קובע "תנאי מפסיק" לפיו בהתקיים תנאי מסוים היורש יחדל מלקבל את חלקו או שזכייתו תושהה. דוגמא לתנאים הללו יכולה להיות התניית קבלת כספי העיזבון בחתימה של היורש על הסכם ממון עם בן או בת זוגו לפיו בן הזוג מתחייב כי הוא מוותר על כל תביעה או דרישה בקשר עם רכוש העיזבון.

בחברות ועסקים משפחתיים – בעזרת ניסוח צוואות חכמות יחד עם ניסוחו של תקנון חברה המותאם לרצון בעלי המניות וצופה פני עתיד, ניתן לצמצם ולהפחית את הסיכונים הטמונים בחוסר הסנכרון העלול להיווצר בין הוראות התקנון להוראות הצוואה. חברות משפחתיות רבות מאופיינות בהיותן חברות "קטנות ואינטימיות" בהן ישנה חשיבות לזהות בעלי המניות והשותפים. עיגון מגבלות שונות על עבירות מניות במסגרת תקנון החברה המשפחתית יש בה כדי לנסות ולשמר את אופייה של החברה ואת זהות בעלי המניות גם לאחר מות מי מבעליה. בעייתיות עלולה להיווצר כאשר קיימות סתירות בין הוראות התקנון בדבר הגבלת עבירות המניות לבין הוראות סותרות בצוואתו של מי מבעלי מניותיה של החברה. לכן כאמור רצוי לנסח צוואות חכמות שייקחו בחשבון את מכלול ענייניה של החברה ושל המשפחה.

גלילה לראש העמוד