Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

שמירת זכויות והברחת נכסים

חוק יחסי ממון מעניק לבית המשפט את שיקול הדעת לתת צווים לשמירת זכויות: צווי עיקול, צווי איסור דיס-פוזיציה, צווי מניעה אשר מטרתם לשמור על המצב הקיים עד להכרעה בתובענה. צווים אלו נרשמים על מלוא הזכויות הרשומות על שם בן הזוג- או על מחצית הזכויות.

ככל סעד זמני, צוי מניעה ועיקול נועדו לאפשר לבן הזוג לממש את חלקו בנכס באם תתקבל תביעתו. בלא הסעד הזמני עתיד צד תובע למצוא עצמו מול שוקת שבורה, ללא נכס ודרך להיפרע על זכויותיו שיקבעו לו עם בירור התביעה והנזק שיגרם לו יהיה נזק בלתי הפיך. על כן עם הגשת תביעה רכושית/ כספית יש למהר ולהגיש בקשה למתן צו מניעה זמני לשמירת זכויות.

בבואו לתת את הצו על בית המשפט להשתכנע מקיומה של עילת תובענה, להביא בחשבון את מאזן הנזקים אשר צפויים להיגרם לכ"א מן הצדדים, לבחון אם הוגשה הבקשה בתום לב, ואם מתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין ואין בו פגיעה במידה העולה על הנדרש.

סיכויי ההליך – קיומה לכאורה של עילת תובענה בשלב מקדמי זה של הדיון, מבקש הסעד הזמני חייב להוכיח עילת תביעה של ממש, המבוססת על זכות קנויה לו לכאורה, אולם עניין זה "די בכך שהוכח שהתביעה אינה טרדנית ושקיימת שאלה רצינית שיש לדון בה. בשלב זה אין צורך לפסוק באורח סופי בדבר צדקתו של מי מהצדדים".

מאזן הנוחות במתן צו המניעה יש לאזן בין החשש של מבקש הצו להעלמת רכוש לבין הנזק אשר עשוי להיגרם לצדדים אליהם מופנה הצו. אי הנוחות, שתיגרם לתובע אם לא יינתן הצו לעומת אי הנוחות שתיגרם לנתבע אם יינתן הצו, כרוכה בשאלה אם ניתן לפצות את התובע בכסף מקום שלא יינתן לו הסעד הזמני, ומנגד – מהו הנזק שהסעד הזמני עלול לגרום לנתבע אם תידחה התביעה.

שיקולי צדק ויושר (תום הלב) בית המשפט יבחן האם הבקשה למתן הצו הוגשה בתום לב, שהוא שיקול שביושר כלומר אם קיימת עילת תביעה ויש חשש להברחת הנכסים ואין דרך למבקש להבטיח את יכולתו להיפרע מהנתבע באם לא ינתן הצו – אזי יש הצדק למתן הצו.

גלילה לראש העמוד