Menu

לתיאום פגישה: 03-6477383

Menu

פירוק שיתוף במקרקעין

החוק החל על נכסי מקרקעין במדינת ישראל הינו חוק המקרקעין. חוק זה חל גם על זכויות שרשומות על שם בני זוג.

הזכות לפירוק השיתוף במקרקעין מעוגנת בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ועל פי הוראותיו "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף".

מאז ומעולם לא חיבבו שיטות המשפט את יחסי השיתוף במקרקעין בהיותם מקור פוטנציאלי מובהק לסכסוכים ומריבות, ובהיות בתי המשפט מוגבלים למדי ביכולתם להבטיח שלום בין שותפים, ניצים לאורך זמן, ומשום כך אף הקלו בהבאת יחסי השיתוף אל קצם
לכל בעלים רשום של נכס יש זכות קדימה לרכוש את זכויותיו של שותפו לנכס.
אף הפסיקה אמרה את דברה עת פסקה כי במקרים בהם מתגלעים סכסוכים בין שותפים במקרקעין, אין מנוס ממתן הוראה על פירוק השיתוף במקרקעין.

ניתן לבצע פירוק שיתוף בנכסי המקרקעין גם באמצעות חלוקת הנכס בעין- כלומר הפרדת חלוקת השימוש בנכס בדרך של הפרדתו לשתי יחידות קנייניות עצמאיות בדרך של חלוקה פיזית, ברם, במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה בעין, או במקרים שהחלוקה תגרום הפסד ניכר לשותפים- פירוק השיתוף יהיה בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת התמורה.

למרות תחולתו של חוק המקרקעין, על נכסי מקרקעין משפחתיים- כגון דירת המגורים בה קיימו הצדדים את חייהם המשפחתיים לאורך שנות נישואין ישנו דיון מיוחד שקבוע הן בהוראותיו של חוק יחסי ממון והן בהוראות חוק המקרקעין. סעיפים אלו מעניקים לבית המשפט שיקול דעת וגמישות לדאוג למגוריהם של ילדיהם הקטינים של הצדדים ולבן הזוג שמחזיק בהם.

גלילה לראש העמוד