Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

מזונות אישה נשואה

מזונות אישה הינה זכות במסגרת הנישואין התלויה בקיומם של הנישואין ולכן מתבטלת בגירושין.
אישה נשואה זכאית למזונות מבעלה בהתאם לצרכיה, ברם בקבעו את היקף המזונות לו זכאית האישה מתחשב בית המשפט אף ברכושה של האישה ובהכנסתה.

במרבית המקרים האישה העובדת מספקת את צרכיה בעצמה "תחת מעשי ידיה".
זכאותה של האישה למזונות תלויה בהתנהגותה. אישה שבגדה בבעלה/ אישה שעזבה את הבית בלי כל סיבה מוכרזת כאישה מורדת ומאבדת את זכותה לקבל מזונות אישה. אם הבעל עזב- האישה אינה מאבדת את זכותה לקבל מזונות.
זוג שנישאו בנישואין אזרחיים אינם חוסים תחת דין תורה. ביהמ"ש בנה לנשים מסוג זה קונסטרוקציה מיוחדת מתחום דיני החוזים האזרחיים כדי לגבש את זכאותן למזונות ולתמיכה מבעליהן.
גם בית המשפט וגם בית הדין הרבני יכולים לדון בשאלת מזונותיה של האישה ועל כן נושא זה נכלל במסגרת "מרוץ הסמכויות בין בית המשפט ובית הדין הרבני".

קיימים פערים מהותיים בפסיקת בית המשפט ובית הדין הרבני בנוגע למזונות אישה:
בבית המשפט נפסק סכום מזונות גבוהה יותר מאשר בבית הדין הרבני והוא צמוד למדד המחירים לצרכן לעומת בית הדין המצמיד לתוספת היוקר.
בבית המשפט ההליך המשפטי מדויק ומתבסס על תלושי שכר או תמונה שנתית עדכנית- לעצמאים בעוד שבית הדין לא תמיד מקפיד על כך.
בית המשפט בודק לא רק את ההשתכרות בפועל אלא גם את הפוטנציאל של הבעל בעוד שבית הדין הרבני מסתפק אך ורק בהכנסות המדווחות הקיימות.
בבית המשפט ישנו הליך שאינו קיים בבית הדין הנקרא "מזונות זמניים"- זוהי פסיקה זמנית מהירה שבדרך כלל מתרחשת עד הישיבה הראשונה .
היתרון שיש לבית הדין על פני בית המשפט הוא הסמכות לקבוע "מדור ספציפי לאישה"- יתרון זה משמעותי ביותר ולעיתים מכריע את התיק.

גלילה לראש העמוד