Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

חלוקת זכויות פנסיוניות בין בני זוג

בשנת 2014 עבר בכנסת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014. מטרת החוק (סע' 1) הינה: "מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות". כלומר, בהתאם לחוק החדש, לאחר מתן פסק דין על-ידי בית המשפט במסגרתו נקבע כי זכויות הפנסיה שנצברה על-ידי אחד מבני הזוג הינה רכוש משותף של שני הצדדים, הזכויות שהיו רשומות על שם צד אחד בגוף המנהל את הפנסיה יחולקו לשני חשבונות שונים ונפרדים על שם כל אחד מבני הזוג. בן הזוג שלא צבר זכויות פנסיוניות על שמו ירשם כעמית נפרד וחדש בחשבון שיפתח על שמו במסגרתו ינוהלו הזכויות של אותו בן הזוג בהתאם להחלטת בית המשפט.
חידושו של החוק הוא בכך שהוא למעשה מבטיח כי חלוקת הזכויות הפנסיוניות בין בני הזוג לשעבר תהיה דרך קרן הפנסיה עצמה או הגוף המנהל אותה ולא דרך בן הזוג השני (שצבר את הזכויות). בכך מפחיתים את התלות שהיתה לבן הזוג שלא צבר את הזכויות אשר עד חקיקת החוק היה עלול להיוותר ללא זכויות כלל.
יצוין כי פתיחת החשבון הנוסף והעברת הזכויות הפנסיוניות אליו – אינה מהווה אירוע מס.

משרדנו עוסק בכל האספקטים הכרוכים והקשורים בחלוקת זכויות פנסיוניות בין בני זוג, עובד באופן צמוד עם אקטוארים מקצועיים ויודע להעניק יעוץ משפטי מקיף בעניין לרבות התמחות ספציפית בכל הנוגע לזכויות פרישה מגופים מוסדיים מדינתיים שלהם הסדרים פנסיונים קבועים בחוק לרבות צה"ל, שירות המדינה וכו'.

גלילה לראש העמוד