Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

התנגדות לצוואה

לאחר שמוגשת לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו לקיום צוואה או צו ירושה אחר המנוח מחויב הרשם לפרסם את דבר הבקשה ברבים. מי שמעוניין להגיש ולהביע התנגדותו לצוואה עליו להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה בתוך 14 יום ממועד פרסום ההודעה.

לאחר הגשת ההתנגדות עובר תיק העיזבון לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה.
הקושי הבסיסי הטמון בתיקים אלו נובע מעצם העובדה שהמצווה לא נמצא עמנו יותר ולא יכול להעיד על אומד דעתו ומה היה רצונו או באיזה מצב קוגניטיבי היה כשנכתבה הצוואה.
השאלה המרכזית העומדת לבחינה בהליכי התנגדות לצוואה היא השאלה "מה היה רצונו האמיתי של המצווה והאם הצוואה משקפת רצון זה?"
שני המרכיבים העיקריים אותם יש לבחון הם, הראשונה היא כשרותו המשפטית של המצווה בעת עריכת הצוואה והשנייה היא האם המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת. היותו של המצווה נעדר כשרות וכן היותו נתון תחת השפעה בלתי הוגנת הם שני הנימוקים העיקריים לביטול צוואה.

סעיף 30 לחוק הירושה דן בהשפעה בלתי הוגנת ומגדיר אותה כ:

  • הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.
  • הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן – בטלה הוראת הצוואה.

ואכן לא כל השפעה שהיא תהווה בהכרח עילה לבטלות צוואה אלא יש להוכיח כי ההשפעה שיבשה את רצונו החופשי של המצווה. וכבר נקבע בפסיקה כי "ההשפעה על המצווה כשלעצמה אינה פוסלת צוואה. נדרש שההשפעה תהיה לא הוגנת – היינו, השפעה הפוגעת ברצונו החופשי של המצווה" (ע"א 3828/98).
בנוגע לכשירותו של המצווה ישנה חשיבות רבה למצבו הקוגניטיבי והרפואי של המצווה ביום עריכת הצוואה והחתימה עליה. כדי להגן על תוקפה העתידי של הצוואה יש לברר מצבו הרפואי של המצווה ובמידת הצורך באם הוא קשיש למשל יש לוודא כי יש בידיו צעודה רפואית המעידה על מצבו וכשירותו לצוות.
נטל ההוכחה כי המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת ו/או היה נטול כשרות לצוות מוטלת לפתחו של הטוען המתנגד לקיום הצוואה. כשנטל הוכחה זה הינו כבד ביותר.
לאורך השנים צבר משרדנו ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים מורכבים בתיקים בהם ייצגנו הן את המתנגדים לצוואה הטוענים לחוסר כשירות ו/או השפעה בלתי הוגנת והן את המגנים על הצוואה.

גלילה לראש העמוד