Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

העברה בין – דורית לאחר ולקראת המוות

ישנן לא מעט דילמות ולא מעט קשיים הניצבים בפני חברה משפחתית כאשר מגיעה העת להעביר את העסק לדור הבא. שאלות כגון מי ינהל את החברה ועד מתי?; כיצד ובאיזו מידה יהיו מעורבים יתר בני המשפחה בניהול? וכדומה.

לא מעט חששות מציפים את הדורות השונים במשפחה ובחברה. הדור המייסד לא פעם חושש שמא לא יהיה לחברה דור המשך מתוך המשפחה, שלא יהיה בן משפחה שיבקש לקחת לידיו את ניהול החברה. מנגד חשש נוסף הוא כי הדור הצעיר לא ישכיל לנהל את העסק ולשמור על שגשוגו. הדור הצעיר לעיתים מביע חשש כי לא יצליח לעמוד בציפיות הדור המייסד, הדור הצעיר לעיתים חש כי הוא נאלץ בלית ברירה לדחוק את דור המייסדים החוצה דבר היוצר מתחים קשים בתוך המשפחה.

חוסר הנעימות של כל הצדדים המעורבים והחששות מפני המהלך המכונן של העברת שרביט הניהול עלול להביא לפגיעה קשה בחברה. מחד, יתכן מצב שלא יועבר הניהול על מנת להימנע ממתחים ואי נעימויות, מאידך, יתכן מצב שהדברים כן יעשו ויגררו בגינם כעסים ופגיעה מצד מי מבני המשפחה ובתוך כך גם פגיעה בחברה.

כבר נכתב לא אחת כי בהעברת העסק מדור לדור יש להתייחס למספר סוגיות יסוד – ראשית, יש לברר ולהבין מה טיב העסק והאם הוא מהווה מקור פרנסה נוכחי ועתידי טוב ממנו יוכלו בני המשפחה להמשיך ולהתקיים גם בעתיד. שנית, האם יש רצון מצד דור ההמשך לרשת את העסק. שלישית, האם יש בן משפחה בעל כישורים המתאימים לניהול העסק – שאלה זו עלולה להציף קושי שכן השאלה נוגעת ליכולת הניהול והובלת העסק ולא נוגעת לשאלת החוכמה או המוצלחוּת של מי מהילדים. יתכן ויהיה ילד שיהיה חכם מאוד ומוצלח אולם לא יהיו לו הכישורים הנדרשים לצורך הובלת וניהול העסק בין לבדו ובין בשותפות. לאחר בירור שאלות אלו יש להביא בחשבון ולשקול כיצד העברת העסק תשפיע על חלוקת יתר הנכסים ש"בעוגה המשפחתית", מהו האיזון שיש לערוך ביחס לילדים שחלקם בבעלות בעסק תהא נמוכה משל ילד אחר.

על מנת להתמודד עם החסמים, החששות והקשיים הנוגעים להעברת עסק מדור לדור מומלץ ליצור מנגנונים שונים שיאפשרו את ניהול החברה וקידומה באופן שישקף את רצונותיהם ומשאלותיהם של בני המשפחה להווה ולעתיד תוך הבנה והתחשבות בצרכים האישיים של בני המשפחה והשותפים לעסק למול צרכי החברה. המנגנונים הללו כוללים בין היתר, אמנות משפחתיות, חוקות משפחתיות, הסכמי ממון המתכתבים עם תקנוני החברה, הוראות מפורשות בתקנוני החברה ועוד.

הסכם בין יורשים: חוק הירושה הישראלי אינו מאפשר לערוך הסכמים בין מוריש לבין יורשיו שאינו צוואה. אף-על-פי-כן החוק אינו אוסר על עריכת הסכמים בין היורשים לבין עצמם. על-כן אין מניעה כי היורשים יערכו ביניהם הסכם המסדיר את חלוקת הרכוש של המוריש וזאת אף עוד בחייו של המוריש. הסכמים אלו עשויים למנוע מאבקי ירושה קשים וליצור ודאות וביטחון בקרב כל בני המשפחה.

גלילה לראש העמוד