Menu

לתיאום פגישה: 03-6477383

Menu

הסכם מתנה על תנאי

סעיף 27(א) לחוק החוזים קובע כי חוזה יכול שיהיה חוזה על תנאי. ישנם שני סוגי תנאים. האחד – חוזה על תנאי מתלה, קרי, החוזה או ההסכם בתוקף אולם הוא יתבצע בפועל רק עם התקיימותו של התנאי הקבוע בהסכם. השני חוזה על תנאי מפסיק, כלומר, החוזה/ההסכם מתבצע אולם עם התקיימותו של תנאי שנקבע בהסכם חדל ההסכם מלהתקיים.

במסגרת הסכם מתנה על תנאי ניתן להתנות את קבלת המתנה בהתקיימותו של תנאי כלשהו, לדוגמא התניית קבלת המתנה בחתימה על הסכם ממון, או לקבוע בהסכם תנאי מפסיק בהתקיימותו יפקע תוקף ההסכם.

גלילה לראש העמוד