banner-nihul

"מזונות מן העיזבון הינה זכות של מספר מסוים של זכאים הקבועים בחוק: בן זוג (כולל ידועים בציבור), ילדים, הורים הסמוכים על שולחנו של המנוח ואשר פרנסתם היתה עליו.
במזונות מן העיזבון יכול לזכות הזכאי גם אם הוא לא יורש בהתאם לצוואה.

כלומר גם אישה /בת אשר לא ירשה מכוח צוואת בעלה / אביה אשר החליט להדירה, עדיין יכולה להיות זכאית למזונות מן העיזבון.
הזכות למזונות מן העיזבון הינה זכות אשר קמה רק לאחר מותו של המוריש ולכן לא ניתן לוותר עליה במהלך חייו במסגרת הסכם ממון. הזכות אינה ניתנת לעיקול, שיעבוד או המחאה לצד ג'.
על מנת לזכות במזונות מן העיזבון על התובע (בן זוג, ילד או הורה) להוכיח את הנזקקות של התובע בהתאם לשווי העיזבון, היקף הירושה של התובע מתוך כספי העיזבון, רכושו והכנסותיו של התובע ואף הזכאות של בת הזוג לכתובה.
בקשה למזונות מן העיזבון מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה לפני חלוקת העיזבון או תוך 6 חודשים לאחר חלוקת העיזבון. בית המשפט יכול לפסוק מזונות זמניים אשר הינם סעד ביניים עד להכרעה בבקשה לקבלת מזונות מן העיזבון וניתן לקבלם למפרע החל ממועד מותו של המנוח. "

סע' 59 לחוק הירושה מתווה את הפרמטרים בהם יתחשב בית המשפט בבואו לפסוק מזונות מן העיזבון. אין מדובר ברשימה סגורה אולם בין השאר יתחשב בית המשפט בפרמטרים הבאים:

  1. בשווי העזבון;
  2. במה שהזכאי למזונות עשוי לקבל מן העזבון כיורש על פי דין או כזוכה על-פי צוואה;
  3. ברמת החיים של המוריש ושל הזכאי למזונות כפי שהיתה ערב מות המוריש, ובשינוי שחל בצרכיו של הזכאי עקב מות המוריש;
  4. ברכושו של הזכאי למזונות;
  5. בהכנסתו של הזכאי למזונות מכל מקור שהוא, ובלבד שלגבי בן-זוגו של המוריש לא יתחשב בית המשפט בהכנסתו מעבודתו או ממשלח ידו אלא במידה שהכנסה כזאת שימשה גם ערב מות המוריש לפרנסת המשפחה או לפרנסת בן-הזוג;
  6. במזונות שהזכאי יכול לקבל על-פי הסעיפים 2 או 3 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959;
  7. לגבי בן-זוגו של המוריש - במה שמגיע לו על-פי עילה הנובעת מקשר האישות, לרבות מה שהאשה מקבלת על פי כתובה.
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת