banner-nihul

תפקידו המרכזי של מנהל עזבון הינו לכנס את נכסי העזבון, לרכז אותם ולטפל בהם עד לחלוקתם ליורשים. המנוח יכול לקבוע במסגרת הצוואה את זהות מנהל העזבון אשר מועדפת עליו. בהעדר קביעה על ידי המנוח, יכול בית המשפט למנות בצו מנהל עזבון בהסכמת כל הנוגעים בדבר.

לא כל עזבון דורש ניהול. הצורך למנות מנהל עזבון קם כאשר המנוח הותיר אחריו נכסים רבים שיש לטפל בהם, חברות שיש צורך לנהל או חובו וזכויות פזורים שיש צורך לרכז.

מנהל עזבון מתמנה ואחראי על כלל נכסי העזבון ולא על נכסים מסוימים, תפקידו לנהל את נכסי העזבון, לסלק את חובות העזבון ובסוף לחלק את היתרה בין היורשים בהתאם לצו קיום צוואה או לצו ירושה.

שמירת נכסי עזבון:
כל עוד לא התמנה מנהל עזבון לעיתים רבות קיים צורך לשמור את נכסי העזבון עד לחלוקתם.

הליך זה הינו הליך פרוצדורלי שמטרתו לשמור על הסטטוס קוו הקיים והוא אינו מכריע את זהות היורשים בעזבון.

הדרישה הזו רלוונטית בעקר כאשר מחד יש סכסוכים ומחלוקות בנוגע לזהות היורשים ומאידך, נכסים הדורשים ניהול כמו חברות, נכסי מקרקעין הדורשים טיפול שוטף וכו'.

במסגרת שמירת נכסי העזבון ניתן למנות מנהל עזבון, מנהל בפועל לחברה, לתת צווים או הוראות למכירת נכסים, לעיכוב פעולות וכו'.

בקשה לשמירת נכסי עזבון יכולה להיות מוגשת גם על ידי נושה או כל צד שיש לו עניין בעזבון ולא רק על ידי יורש ומטרתה לצמצם נזקים שעלולים להיגרם לעזבון עד קבלת צו קיום הצוואה/ צו הירושה, או עד להכרעה בסכסוך הירושה.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת