banner-menia

מניעת הסכסוך

כל משפחה יכולה להתכונן ולהיערך מראש לפתרונות של סכסוך אפשריים אשר יצמצמו את הנזקים העצומים אשר יכולים להתרחש מניהול הליכי ירושה מורכבים וקשים. 
כל משפחה וכל אדם ראוי שיערוך תוכנית ניהול עסקית משפחתית בכל הקשור להעברת רכושו מדור לדור, בין במהלך חייו ובין לאחר אריכות ימיו ושנותיו. 
במשרדנו קיימת מחלקה שעוסקת באופן ספציפי בניהול סיכונים משפחתיים- אדם מול צוואתו, אדם מול משפחתו ואדם מול העסק שלו. ישנה חשיבות רבה להסדרת מכלול האתגרים מראש. בבסיס תהליך ניהול הסיכונים עוד האלמנט המניעתי.

לאחר פטירתו של אדם ועל מנת שיורשיו יוכלו לקבל לידיהם את רכושו וליהנות מעזבונו של המנוח יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה. הרשם לענייני ירושה הוא גוף משפטי שנמצא וכפוף למשרד המשפטים ויושב יחד עם האפוטרופוס הכללי.

באופן עקרוני חוק הירושה אינו מאפשר לערוך הסכמי ירושה כלומר, הסכם שאומר אני אטפל בכך עכשיו ואתה "תשלם לי" בכך שתוריש לי את עזבוני. הסכמים כאלו אינם תקפים וצוואות כאלו בטלות.

אמנות משפחתיות נפוצות על-פי רוב במשפחות להן עסק משפחתי או חברה משפחתית. אמנה משפחתית הינה הסכם או חוקה משפחתית שמהותה קביעת יעדים ומטרות משפחתיות משותפות ותיחום גדרי הפעילות של המשפחה המסוימת, הן בפן העסקי והן בפן המשפחתי

שלושה מוקדים מרכזיים מהווים את ליבת תוכנית הניהול העסקית המשפחתית: אדם מול משפחתו, אדם מול העסק שלו ואדם מול צוואתו. בשלושת המוקדים הללו נדרש אדם להתייצב מול סיכונים עתידיים או קיימים אשר יש בהם להשפיע על חייו הן ברובד האישי-משפחתי והן ברובד העסקי. יש לפעול בשלושת החזיתות במקביל מתוך אחריות כלפי העסק וכלפי המשפחה, הילדים ובן הזוג.

הסכמי מתנה נפוצים מאוד בתוך תאים משפחתיים. מתנה היא הקנייה של נכס או התחייבות להקנות נכס הנעשית עוד בחייו של הנותן וללא תמורה. מתנה עשויה להפוך לבלתי חוזרת עם הענקתה.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת