banner-menia

ירושתו של אדם היא מכלול נכסיו כפי שהיו בבעלותו בעת מותו. נכסי אותו מנוח קרויים "עיזבון" והם מהווים את ירושתו של המנוח. יצוין כי לא כל רכושו וזכויותיו של המנוח נכללים בגדר עזבונו וישנם דברים המוחרגים מעזבונו של אדם.

עם פטירתו של המנוח יורשיו הופכים להיות בעליו של הרכוש שהותיר אחריו המנוח וזאת כיורשים על-פי דין בהתאם לחוק הירושה או כזוכים מכח צוואה באם הותיר אחריו המנוח צוואה.
חוק הירושה קובע כי בהעדר צוואה יחולק רכושו של אדם כדלקמן:

  • אם יש לו ילדים ובת זוג- מחצית תקבל בת הזוג ובמחצית השניה יתחלקו ילדיו בחלקים שווים ביניהם.
  • אם אין לו ילדים- 2/3 תקבל בת הזוג וב-1/3 הנותר יתחלקו בין ההורים של המנוח בחלקים שווים ביניהם.
  • אם אין בת זוג, ההורים יתחלקו בחלקים שווים בעזבון.
  • אם אין הורים- אז הצאצאים של אמא והצאצאים של האבא מתחלקים בעזבון בחלקים שווים ביניהם. אם אין אף קרוב משפחה- המדינה יורשת.

לכל אדם ישנה הזכות לערוך צוואה. באם אדם ערך צוואה רכושו יועבר ליורשיו בהתאם לצוואתו ולא בהתאם לחלוקה בחוק.
בישראל אין שיריון של חלקים מהירושה לטובת בני המשפחה ולכל אדם יש זכות להוריש את רכושו בצוואה לפי שיקול דעתו ורצונו החופשי.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת