banner-menia

אמנות משפחתיות נפוצות על-פי רוב במשפחות להן עסק משפחתי או חברה משפחתית. אמנה משפחתית הינה הסכם או חוקה משפחתית שמהותה קביעת יעדים ומטרות משפחתיות משותפות ותיחום גדרי הפעילות של המשפחה המסוימת, הן בפן העסקי והן בפן המשפחתי

קביעת מטרות ויעדים אלו משלבת בתוכה גם הוראות לגבי אופן ניהול החברה המשפחתית אם יש זו, הסכמי בעלי מניות וכדומה. החשיבות שבהגדרת החזון, העקרונות והערכים הבסיסיים לאורם תפעל המשפחה בזירה העסקית היא רבה, היא יוצרת אמון בין בני המשפחה ומהווה גם יתרון ונכס כלכלי חשוב עבור כל תאגיד או חברה משפחתית.
מטרה חשובה נוספת של האמנה החברתית היא מניעת השתלטות חיצונית על העסק והחברה המשפחתיים ובתוך כך שמירת השליטה בידי המשפחה, בנוסף, האמנה המשפחתית יכולה אף לסייע בהעברה בין דורית של העסק המשפחתי.
האמנה המשפחתית משתנה ממשפחה למשפחה, על כל משפחה להתאים את האמנה המשפחתית לאופייה ולצרכיה של המשפחה שלהם.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת