banner-menia

סעיף 1(א) לחוק החולה הנוטה למות קובע כי מטרת החוק היא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים, לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים.

עוד מוסיף וקובע החוק כי עקרון היסוד של חוק זה כי בקביעת הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות, מצבו הרפואי, רצונו ומידת סבלו הם השיקולים הבלעדיים.
כשם שלאדם זכות על גופו ועל חייו וכחלק מהזכות הבסיסית לכבוד חוק החולה הנוטה למות מעניק לאדם את האוטונומיה לקבוע האם הוא מעוניין שיינתן לו טיפול מאריך חיים, איזה טיפול או האם להימנע כלל מכל טיפול מאריך חיים.
אנחנו מלוות אנשים מבוגרים וכן אנשים שלקו במחלות קשות במילוי הטפסים ומסייעות להם לעמוד על זכותם להחליט ולקבוע מה יהיה הטיפול לו יזכו בעת הצורך.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת